Skip to content
Home » Inxhili i korruptuar! Çfarë thonë hadithet?

Inxhili i korruptuar! Çfarë thonë hadithet?

Ne kemi parë se çfarë thotë Kurani se Teurati, Zaburi dhe Inxhili i Biblës (el kitab) nuk janë të korruptuara. Kurani thotë qartë se ndjekësit e Inxhilit ende zotëronin mesazhin nga Allahu në kohën e Profetit Muhamed (a.s), rreth vitit 600 pas Krishtit – pra nuk ishte i korruptuar para asaj date. Kurani deklaron se mesazhi origjinal në Inxhil ishin Fjalët e Allahut, se Fjalët e Tij nuk mund të ndryshohen kurrë. Nëse të dyja këto thënie janë të vërteta do të thotë se është e pamundur që njerëzit të korruptojnë Fjalët e el kitabit (Tevrat, Zabur dhe Inxhil = Bibël)

Profeti Muhamed (a.s.) dhe Bibla

Këtu studiojmë se çfarë thonë hadithet dhe sunetet për këtë temë. Vini re se si hadithet e mëposhtme pohojnë ekzistencën dhe përdorimin e Teuratit dhe Inxhilit në kohën e Profetit Muhamed (a.s).

“Hadixheja [gruaja e tij] më pas e shoqëroi atë [Profetin – a.s.] te kushëriri i saj Waraka…, i cili gjatë periudhës paraislamike u bë i krishterë dhe i shkruante shkrimet me shkronja hebraike. Ai shkruante nga Ungjilli në hebraisht aq sa donte Allahu që të shkruante.” El-Bukhari vëll 1, Libri 1, nr 3

Transmeton Ebu Hurejre: ..Ithtarët e librit e lexonin Tevratin në hebraisht dhe ua shpjegonin atë muslimanëve në arabisht. Pastaj i Dërguari i Allahut tha: “Mos u besoni ithtarëve të librit dhe mos i mohoni, por thoni: “Ne besojmë Allahun dhe çdo gjë që është shpallur…” El-Buhari Vol 9, Libri 93, Nr. 632

Çifutët erdhën tek i Dërguari i Allahut dhe i thanë atij se një burrë dhe një grua nga mesi i tyre kishin kryer marrëdhënie seksuale të paligjshme. I Dërguari i Allahut u tha atyre: “Çfarë gjeni në Tevrat për dënimin ligjor të Er-Rajm (gjuajtjes)? Ata u përgjigjën: “(Por) ne shpallim krimin e tyre dhe i godasim”. Abdullah bin Selam tha: “Ju jeni duke thënë një gënjeshtër; Tevrati përmban urdhrin e Rexhmit.” … Ajeti i Rexhmit u shkrua aty. Ata thanë: “Muhamedi e ka thënë të vërtetën; Tevrati ka ajetin e Rexhmit. El-Buhari vëll. 4, Libri 56, Nr. 829:

Transmetohet nga Abdullah Ibn Umeri: “Erdhën një grup çifutësh dhe e ftuan të Dërguarin e Allahut (a.s.) në Kuf. … Ata thanë: ‘Ebul Kasim, një nga burrat tanë ka kryer kurvëri me një grua; prandaj gjyko mbi ta’. Ata vendosën një jastëk për të Dërguarin e Allahut (a.s.) i cili u ul mbi të dhe tha: “Sillni Tevratin”. Më pas u soll. Pastaj e tërhoqi jastëkun nga poshtë dhe vendosi Tevratin mbi të duke thënë: “Unë besova në ty dhe në Atë që të shpalli ty”. Sunen Ebu Davud Libri 38, nr. 4434:

Transmeton Ebu Hurejre: I Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma; mbi të u krijua Adami,…. Ka’b tha: Kjo është një ditë në vit. Prandaj thashë: Është çdo të premte. Ka’bi lexoi Tevratin dhe tha: I Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë të vërtetën. Sunen Ebu Davud Libri 3, nr. 1041

Këto janë hadithe të padiskutueshme që na tregojnë për qëndrimin e Profetit Muhamed (a.s.) ndaj Biblës siç ekzistonte në kohën e tij. Hadithi i parë na informon se Inxhili ekzistonte dhe ishte i disponueshëm kur ai mori thirrjen e tij për herë të parë. Hadithi i dytë na tregon se çifutët ia lexonin Teuratin në hebraisht komunitetit të hershëm mysliman. Profeti (a.s) nuk e kundërshtoi tekstin e tyre, por ishte indiferent (as konfirmues dhe as mohues) ndaj interpretimit arabisht të tyre. Dy hadithet e ardhshme na tregojnë se Profeti Muhamed (a.s.) e përdorte Teuratin siç ekzistonte në kohën e tij për të arbitruar vendimet. Hadithi i fundit na tregon se Teurati, siç ekzistonte në atë ditë, u përdor për të verifikuar një deklaratë të Profetit Muhamed rreth ditës së krijimit të njeriut (ishte të premten). Në këtë rast, Teurati është përdorur për të kontrolluar mësimet e vetë Profetit Muhamed (a.s), kështu që duhet të ketë qenë autentike për një përdorim të tillë. Në asnjë nga këto hadithe, nuk shohim ndonjë aluzion se teksti i Biblës trajtohet si i korruptuar ose i ndryshuar.

Dorëshkrimet më të hershme të Inxhilit (Dhiata e Re)

Unë zotëroj një libër për dokumentet më të hershme të Dhiatës së Re (Inxhil). Fillon me:

“Ky libër ofron transkriptime të 69 dorëshkrimeve më të hershme të Dhiatës së Re…që datojnë nga fillimi i shekullit të 2-të deri në fillim të shekullit të 4-të (100-300 pas Krishtit) … që përmbajnë rreth 2/3 e tekstit të Testamentit të Ri” (P. Comfort, “The Text of dorëshkrimet greke më të hershme të Testamentit të Ri.” Parathënie f. 17. 2001).

Kjo është domethënëse pasi këto dorëshkrime vijnë përpara perandorit romak Konstandin (rreth 325 pas Krishtit), i cili disa kanë menduar se mund të ketë ndryshuar tekstin e Biblës. Nëse Kostandini do ta kishte korruptuar do ta dinim duke krahasuar tekstet para kohës së tij (pasi i kemi) me tekstet që vijnë pas tij. Por nuk ka dallime.

Në mënyrë të ngjashme, këto dhe kopje të tjera të Biblës u bënë shumë kohë përpara Profetit Muhamed (a.s.). Këto dhe mijëra dorëshkrime të tjera, të gjitha para vitit 600 pas Krishtit, vijnë nga e gjithë bota. Meqenëse Profeti Muhamed (a.s.) në vitin 600 pas Krishtit e përdori Biblën në kohën e tij si autentike, dhe ne kemi shumë kopje të Biblës sot të bëra qindra vjet para se Profeti ka jetuar – dhe ato janë të njëjta me Biblën e sotme, atëherë Bibla sigurisht që nuk ka ndryshuar.

Edhe ideja që të krishterët të ndryshojnë këto tekste nuk ka kuptim. Nuk do të ishte e mundur që njerëzit e shpërndarë të binin dakord për ndryshimet që do të bëheshin. Edhe sikur ata në Arabi të kishin bërë ndryshime, ndryshimi midis kopjeve të tyre dhe atyre të vëllezërve të tyre, le të themi në Siri dhe Evropë, do të bëhej i dukshëm. Por kopjet e dorëshkrimeve janë të njëjta në të gjithë botën dhe në kohë. Meqenëse Kurani dhe hadithet mbështesin qartë tekstin biblik siç ekzistonte në vitin 600 pas Krishtit, dhe duke qenë se Bibla bazohet në dorëshkrime që vijnë shumë përpara kësaj kohe, atëherë Bibla e sotme nuk është e korruptuar. Afati kohor më poshtë e ilustron këtë, duke treguar se si baza e tekstit të Biblës daton para vitit 600 pas Krishtit.

Kopjet më të hershme të dorëshkrimeve të Taurat dhe Zabur datojnë nga më herët. Koleksionet e rrotullave, të njohura si Rrotullat e Detit të Vdekur, u gjetën në vitin 1948 pranë Detit të Vdekur. Këto rrotulla përbëjnë të gjithë Tauratin dhe Zaburin dhe datojnë nga viti 200-100 para Krishtit. Kjo do të thotë se ne kemi kopje të Tauratit që datojnë edhe më parë se të dy profetët Isa el Masih (a.s.) dhe Muhamedi (a.s.). Meqenëse ata të dy përdorën dhe miratuan publikisht Teuratin dhe Zaburin që kishin, ne kemi sigurinë se edhe këta libra të parë të profetëve nuk ishin të korruptuar. Unë eksploroj se çfarë do të thotë e gjithë kjo për besueshmërinë (ose pandryshueshmërinë) e al kitab nga një këndvështrim shkencor në artikullin tim këtu.

Dëshmia e Profetit Muhamed (a.s.) në hadithe, së bashku me njohuritë e sfondit të dorëshkrimeve të Biblës, tregojnë të njëjtin përfundim si dëshmia në Kur’an – teksti i Biblës nuk është korruptuar apo ndryshuar. Pse të mos e kuptoni mesazhin e Allahut, duke filluar me Shenjën e Ademit?

Manuscripts of Today's Bible (al kitab) - from long ago

Dorëshkrime të Biblës së Sotme (al kitab) – nga shumë kohë më parë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *