Skip to content
Home » Rrëshajët – Ndihmësi vjen për të dhënë Fuqi dhe Udhëzim

Rrëshajët – Ndihmësi vjen për të dhënë Fuqi dhe Udhëzim

Surja Al-Belad (Surah 90 – Qyteti) i referohet një dëshmitari në mbarë qytetin dhe Surja An-Nasr (Surah 110 – Mbështetja Hyjnore) parashikon turma njerëzish që vijnë në një adhurim të vërtetë të Zotit.

Betohem në këtë qytet! E ti je që gjendesh në këtë qytet! (Surah Al-Balad 90:1-2)

Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve. (Surah An-Nasr 110: 1-3)

Pikërisht pesëdhjetë ditë pas ringjalljes së Isa el Masih a.s., u realizua vizioni i përfshirë në suren El-Belad dhe në suren En-Nast. Qyteti ishte Jeruzalemi dhe dishepujt e Isa al Masih ishin të lirët që ishin dëshmitarë të atij qyteti, por ishte Fryma e Zotit që lëvizte mes turmave në atë qytet që shkaktoi festën, lavdërimet dhe faljen. Atë ditë mund ta përjetojmë edhe ne sot, të cilën e mësojmë teksa kuptojmë historinë e kësaj dite unike.

Profeti Isa el Masih a.s. kishte qenë i kryqëzuar në Pashkë por pastaj u ngrit nga të vdekurit të dielën e ardhshme. Me këtë fitore mbi vdekjen ai tani i ofron dhuratën e jetës kujtdo që do ta marrë atë. Pasi ishte me dishepujt e tij për 40 ditë, kështu që ata do të ishin të sigurt për ringjalljen e tij, pastaj u ngjit në qiell. Por përpara se të ngjitej, ai dha këto udhëzime:

…“Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen.” (Mateu 28:18-20)

Ai premtoi se do të ishte gjithmonë me ta, megjithatë ai i la ata pak më vonë kur u ngjit në qiell. Si mund të ishte akoma me ta (dhe gjithashtu me ne) pasi u ngjit në qiell?

Përgjigja vjen në atë që ndodhi pak më vonë. Në darkë pak para arrestimit të tij kishte premtuar ardhjen e Ndihmuesit. Pesëdhjetë ditë pas ringjalljes së tij (dhe 10 ditë pas ngjitjes së tij në qiell) ky premtim u përmbush. Kjo ditë quhet Dita e Rrëshajëve ose e Diela e Rrëshajëve. Ajo feston një ditë të jashtëzakonshme, por jo vetëm Çfarë ndodhi atë ditë por kur dhe pse ndodhi që zbulon shenjën e Allahut dhe një dhuratë të fuqishme për ju.

Çfarë ndodhi në Rrëshajë

Ngjarjet e plota regjistrohen në Libri i Veprave të Apostujve kapitulli 2 i Biblës. Atë ditë, Fryma e Shenjtë e Zotit zbriti mbi ndjekësit e parë të Isa al Masih PBUH dhe ata filluan të flisnin me zë të lartë në gjuhë nga e gjithë bota. Ajo krijoi një trazirë të tillë sa mijëra që ishin në Jerusalem në atë kohë dolën për të parë se çfarë po ndodhte. Përpara turmës së mbledhur, Pjetri foli mesazhin e parë të ungjillit dhe ‘tre mijë iu shtuan numrit atë ditë’ (Veprat 2:41). Numri i ndjekësve të ungjillit është rritur që nga ajo e diela e Rrëshajëve.

Kjo përmbledhje e Rrëshajëve nuk është e plotë. Sepse, ashtu si ngjarjet e tjera të Profetit, Rrëshajët ndodhi më tej të njëjtën ditë si një festë që kishte filluar me Tevratin në kohën e Profetit Musa a.s.

Rrëshajët nga Teurati i Musait

Musai a.s. (1500 p.e.s.) kishte krijuar disa festivale që do të festoheshin gjatë gjithë vitit. Pashka ishte festa e parë e vitit hebre. Isa ishte kryqëzuar në festën e Pashkës. Koha e saktë e vdekjes së tij për sakrificat e qengjave të Pashkës është një shenjë për ne.

Festivali i dytë ishte festa e Frutave të para dhe ne pamë se si Profeti ishte ringjallur në ditën e kësaj feste. Meqenëse ringjallja e tij ndodhi në ‘Frutat e para’, ishte një Premtim që ringjallja jonë do të pasonte për të gjithë ata që i besojnë. Ringjallja e tij është një ‘frut i parë’, ashtu siç profetizoi emri i festës.

Pikërisht 50 ditë pas të Dielës së ‘Frutave të Para’, Taurati u kërkoi hebrenjve të festonin Rrëshaja (‘Pente’ për 50). Fillimisht u quajt Festa e javëve meqenëse u numërua me shtatë javë. Hebrenjtë e kishin festuar festën e javëve për 1500 vjet në kohën e Profetit Isa al Masih a.s.  Arsyeja që kishte njerëz nga e gjithë bota për të dëgjuar mesazhin e Pjetrit atë ditë që Fryma e Shenjtë zbriti në Jerusalem ishte pikërisht sepse ata ishin atje për të festuar festën e Rrëshajëve të Tauratit.. Sot hebrenjtë vazhdojnë të festojnë Rrëshajën, por e quajnë atë Shavuot.

Ne lexojmë në Tevrat se si Festa e javëve do të festohej:

Do të numëroni pesëdhjetë ditë deri në ditën pas së shtunës së shtatë, pastaj do t’i ofroni Zotit një blatim të ri ushqimi. Do të çoni në banesat tuaja dy bukë për një ofertë të tundur prej dy të dhjeta të efës majë mielli; ato do të jenë pjekur me maja, si prodhime të para të ofruara për Zotin. (Levitiku 23:16-17)

Saktësia e Rrëshajëve: Shenjë nga Allahu

Ekziston një kohë e saktë e Rrëshajëve kur Fryma e Shenjtë zbriti mbi njerëzit që kur ndodhi në të njëjtën ditë si Festa e Javëve (ose Rrëshajët) e Taurat. Të kryqëzimi i Isa al Masih që ndodh në festën e Pashkës, ringjallja e tij që ndodh në Festivalin e Frutave të Parë, dhe kjo ardhje e Frymës së Shenjtë në Festa e javëve, janë shenja të qarta për ne nga Allahu. Me kaq shumë ditë në një vit, pse duhet kryqëzimi, ringjallja dhe më pas ardhja e Shpirtit të Shenjtë të ndodhin pikërisht në çdo ditë të tre festave pranverore të Taurat, përveç nëse kjo do të na tregonte planin e Tij?

Events of the Injil occurred precisely on the three Spring Festivals of the Taurat

Ngjarjet e Inxhilit ndodhën pikërisht në tri Festat e Pranverës së Tauratit

 

Rrëshajët: Ndihmësi jep Fuqi të Re

Duke shpjeguar shenjat e ardhjes së Frymës së Shenjtë, Pjetri vuri në dukje një profeci nga profeti Joel që parashikonte se një ditë Fryma e Perëndisë do të derdhej mbi të gjithë popujt. Ngjarjet e asaj dite të Rrëshajëve përmbushën profecinë.

Ne kemi parë se si na e kishin shpallur profetët natyrën e etjes sonë shpirtërore që na çon në mëkat. Profetët parashikuan gjithashtu ardhjen e Besëlidhjes së Re ku Ligji do të shkruhej brenda zemrave tona, jo vetëm në pllaka guri ose në libra. Vetëm me Ligjin e shkruar në zemrat tona do të kishim fuqinë dhe aftësinë për të ndjekur ligjin. Ardhja e Frymës së Shenjtë në atë Ditë të Rrëshajëve për të banuar te besimtarët është përmbushja e këtij Premtimi.

Një arsye pse Ungjilli është ‘lajm i mirë’ është se ai jep fuqi për ta jetuar jetën më mirë. Jeta tani është një bashkimi mes Allahut dhe njerëzve. Ky bashkim ndodh nëpërmjet banimit të Shpirtit të Perëndisë – që filloi të dielën e Rrëshajëve të Veprave të Apostujve 2. Është Lajm i Mirë që jeta tani mund të jetohet në një nivel tjetër, në një marrëdhënie me Perëndinë nëpërmjet Shpirtit të Tij. Fryma e Shenjtë na jep një udhëheqje të vërtetë të brendshme – udhëheqje nga Zoti. Bibla e shpjegon kështu:

Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotërimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij. (Efesianëve 1:13-14)

Dhe në qoftë se Fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish banon në ju, ai që e ringjalli Krishtin prej së vdekurish do t’u japë jetë edhe trupave tuaj vdekatarë me anë të Frymës së tij që banon në ju. (Romakëve 8:11)

Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para të Frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë. (Romakëve 8:23)

Fryma e banuar e Perëndisë është një fryt i parë dytësor, sepse Shpirti është një parashije – një garanci – për të përfunduar transformimin tonë në ‘fëmijë të Perëndisë’.

Ungjilli ofron një jetë të re më vonë jo duke u përpjekur-por-dështuar për të mbajtur Ligjin. As nuk është një jetë e bollshme përmes pasurisë, statusit, pasurisë dhe të gjitha kënaqësive të tjera kalimtare në këtë botë, që Sulejmani e kishte gjetur aq bosh.  Në vend të kësaj, Inxhili ofron një jetë të re dhe të bollshme me anë të banimit të Shpirtit të Perëndisë në zemrat tona. Nëse Allahu na ofron të banojmë, të na fuqizojë dhe të na udhëheqë – ky duhet të jetë Lajm i Mirë! Festa e Rrëshajëve të Tauratit, me kremtimin e bukës së mirë të pjekur me maja paraqiste këtë jetë të bollshme që po vinte. Saktësia midis Rrëshajëve të Vjetër dhe të Reja është një shenjë e qartë se ky është plani i Allahut që ne të kemi një jetë të bollshme.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *