Skip to content
Home » Dita: El-Kariah & Et-Takathur dhe Masih

Dita: El-Kariah & Et-Takathur dhe Masih

  • by

Surja El-Kariah (Surah 101 – Fatkeqësia) përshkruan Ditën e Kiametit që po vjen kështu:.

Ç’ka është krisma?

Dhe ç’të mësoi ty se ç’është krisma?

Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.

Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.

E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,

Ai është në një jetë të këndshme.

Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,

Vendi i tij do të jetë në Havije.

Al-Qari’ah 101:2-9

Surja Al-Kariah na tregon se ata që kanë një bilanc të rëndë të veprave të mira mund të shpresojnë të bëjnë mirë në Ditën e Gjykimit. 

Por çfarë ndodh me ata prej nesh, ekuilibri i veprave të mira të të cilëve është i lehtë? 

Surja Et-Takathur (Surah 102 – Rivaliteti në botë rritet) na paralajmëron

Juve u preokupoi përpjekja për shumimin (e pasurirë, të fëmijve, të pozitës)!

Derisa të mos vizitoni varrezat (të bëheni banues të tyre – të vdisni).

Jo, nuk është ashtu! Gjithsesi këtë do ta kuptoni më vonë!

Përsëri jo, jeni gabim! Më vonë do ta kuptoni!

Jo, pse, sikur ta dinit me një dije të sigurt (nuk do të bënit ashtu).

Ju pa tjetër do ta shihni Xhehennemin.

Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht.

Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e dynjas).

At-Takathur 102:1-8

Surja Et-Takathur na tregon se zjarri i Xhehenemit na kërcënon në Ditën e Gjykimit kur do të ‘pyetemi’. 

Cfarë të përgatitemi për atë Ditë nëse peshimi i veprave tona të mira ka qenë i lehtë? 

Profeti Isa al Masih erdhi posaçërisht për të ndihmuar ata prej nesh që kanë një bilanc të lehtë të veprave të mira. Ai tha në Ungjill se

Dhe Jezusi u tha atyre: “Unë jam buka e jetës; kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje. 36 Por unë jua thashë: ju më keni parë, por nuk besoni. 37 Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë; dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë, 38 sepse unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. 39 Ky është vullneti i Atit që më ka dërguar: që unë të mos humbas asgjë nga të gjitha ato që ai më ka dhënë, por t’i ringjall në ditën e fundit. 40 Ky, pra, është vullneti i atij që më ka dërguar: që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit.”

41 Judenjtë, pra, murmurisnin për të, sepse kishte thënë: “Unë jam buka që zbriti nga qielli,” 42 dhe thoshnin: “Vallë, a nuk është ky Jezusi, biri i Jozefit, të cilit ia njohim babanë dhe nënën? Si thotë, pra, ky: “Unë zbrita nga qielli”?.”

43 Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: “Mos murmurisni midis jush. 44 Askush nuk mund të vijë tek unë, po qe se Ati që më ka dërguar nuk e tërheq dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. 45 Në profetët është shkruar: “Të gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia”. Çdo njeri, pra, që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, vjen tek unë. 46 Jo s’e ka parë ndonjë Atin, përveç atij që është nga Perëndia; ky e ka parë Atin. 47 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Kush beson në mua ka jetë të përjetshme. 48 Unë jam buka e jetës. 49 Etërit tuaj hëngrën manën në shkretirë dhe vdiqën. 50 Kjo është buka që zbret nga qielli, që një mund të hajë e të mos vdesë.51 Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli; nëse një ha nga kjo bukë do të jetojë përjetë; buka që unë do të jap është mishi im, që unë do ta jap për jetën e botës.”

Gjoni 6:35-51

Profeti Isa al Masih pretendoi se ai ‘zbriti nga qielli’ dhe se do t’i japë ‘jetën e përjetshme’ kujtdo që beson në të. Judenjtë që e dëgjuan kërkuan që ai të provonte këtë autoritet. Profeti iu referua profetëve të mëparshëm që profetizuan ardhjen dhe autoritetin e tij. Ne mund të shohim se si Tevrati i Musait e parashikoi ardhjen e tij dhe gjithashtu profetët pas Musait a.s. Por çfarë do të thotë të besosh në të? Ne e shikojmë këtë këtu.

Isa el Masih gjithashtu tregoi autoritetin e tij përmes shenjave të shërimit mbi natyrën. Ai shpjegoi në mësimin e tij

14 Por, aty nga mesi i festës, Jezusi u ngjit në tempull dhe mësonte. 15 Dhe Judenjtë mrrekulloheshin duke thënë: “Si i ditka ky shkronjat, pa pasur studiuar?.”

16 Jezusi atëherë iu përgjigj atyre dhe tha: “Doktrina ime nuk është imja, por e atij që më ka dërguar. 17 Në qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo që unë flas nga vetja ime. 18 Kush flet nga vetja e tij kërkon lavdinë e vet, kurse ai që kërkon lavdinë e atij që e ka dërguar është i vërtetë, dhe në të nuk ka padrejtësi. 19 A nuk jua ka dhënë Moisiu ligjin? E pra, asnjë nga ju nuk e vë në praktikë ligjin. Pse kërkoni të më vritni?.”

20 Turma u përgjigj dhe tha: “Ti ke një demon; kush kërkon të të vrasë?.”

21 Jezusi u përgjigj dhe u tha: “Unë bëra një vepër dhe ju të gjithë jeni të mreku-lluar. 22 Prandaj Moisiu iu dha rrethprerjen (ajo nuk është prej Moisiut, por prej etërve); dhe ju e rrethpritni një njeri të shtunën. 23 Në qoftë se një njeri merr rrethprerjen të shtunën, që të mos shkelet ligji i Moisiut, ju zemëroheni kundër meje sepse shërova tërësishtë një njeri të shtunën? 24 Mos gjykoni sipas pamjes së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë!”

25 Atëherë disa nga Jeruzalemi thanë: “A nuk është ky ai që kërkojnë ta vrasin? 26 E megjithatë ja, ai po flet lirisht dhe nuk i thonë asgjë; mos kanë njohur krerët me të vërtetë se ai është Krishti? 27 Por ne e dimë se nga është ai; ndërsa kur të vijë Krishti, askush nuk do ta dijë se nga është.”

28 Atëherë Jezusi, duke mësuar në tempull, thirri dhe tha: “Ju më njihni dhe e dini se nga jam, megjithatë unë s’kam ardhur nga vetja, por ai që më ka dërguar është i vërtetë dhe ju nuk e njihni. 29 Por unë atë e njoh, sepse jam nga ai dhe ai më dërgoi.”

30 Prandaj ata kërkonin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të, sepse ora e tij s’kishte ardhur akoma. 31 Por shumë veta nga turma besuan në të dhe thoshnin: “Kur të vijë Krishti, a do të bëjë më shumë shenja se këto që ka bërë ky?.”

32 Farisenjtë dëgjuan turmën duke pëshpëritur këto gjëra për të; prandaj farisenjtë dhe krerët e priftërinjve dërguan roje për ta kapur.

33 Atëherë Jezusi u tha atyre: “Unë jam edhe për pak kohë me ju, pastaj do të shkoj tek ai që më ka dërguar. 34 Do të më kërkoni e nuk do të më gjeni; dhe atje ku do të jem unë, ju nuk do të mund të vini.”

35 Prandaj Judenjtë thonin në mes tyre: “Ku do të shkojë ky që ne nuk do ta gjejmë? Mos do të shkojë tek ata që janë shpërndarë midis Grekëve, dhe të mësojë Grekët? 36 Çfarë deshi të thoshte kur tha: “Ju do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni”; dhe: “Atje ku do të jem unë, ju nuk mund të vini”?.”

37 Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë. 38 Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë.” 39 Por këtë ai e tha për Frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të; sepse Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.

40 Shumë veta nga turma, kur i dëgjuan këto fjalë, thoshnin: “Ky është me të vërtetë Profeti!.”

41 Të tjerë thoshnin: “Ky është Krishti.”

Kurse të tjerë thoshnin: “Vallë nga Galilea vjen Krishti? 42 A nuk thotë Shkrimi se Krishti vjen nga pasardhja e Davidit dhe nga Bethlehemi, fshati ku jetonte Davidi?.” 43 Kështu pati përçarje në turmë për shkak të tij. 44 Dhe disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të.

Gjoni 7:14-44

Për Ujin e Gjallë ai premtoi se ishte Shpirti, i cili erdhi në Rrëshajë, dhe tani jep Jetën lirisht duke na mbrojtur nga vdekja e Ditës së Gjykimit. Na duhet vetëm të pranojmë etjen tonë.

<= “Dita” e mëparshme Tjetra ‘Dita’ =>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *