Skip to content
Home » Shenja 1 e Ibrahimit: Bekimi

Shenja 1 e Ibrahimit: Bekimi

  • by

Ibrahim! Ai njihet gjithashtu si Abrahami dhe Abrami (a.s.). Të tre fetë monoteiste Judaizmi, Krishterimi dhe Islami e shohin atë si model për t’u ndjekur. Arabët dhe hebrenjtë sot e gjurmojnë prejardhjen e tyre fizike prej tij nëpërmjet bijve të tij Ismaelit dhe Isakut. Ai është gjithashtu i rëndësishëm në linjën e profetëve, sepse profetët e mëvonshëm ndërtojnë mbi të. Pra, ne do ta shikojmë shenjën e Ibrahimit (a.s.) në disa pjesë. Klikoni këtu për të lexuar shenjën e tij të parë në Kuran dhe në Teurat.

Ne shohim në ajetet nga Kur’ani se Ibrahimi (a.s.) duhej të kishte ‘fise’ njerëzish që vinin prej tij. Këta njerëz atëherë do të kishin një ‘Mbretëri të madhe’. Por një burrë duhet të ketë të paktën një djalë përpara se të mund të ketë ‘fise’ njerëzish, dhe gjithashtu duhet të ketë një vend përpara se këta njerëz të kenë një ‘Mbretëri të Madhe’.

Premtimi për Ibrahimin (a.s.)

Pasazhi nga Taurati (Zanafilla 12:1-7) tregon se si Allahu do ta shpaloste këtë përmbushje të dyfishtë të ‘fiseve’ dhe një ‘Mbretëri të Madhe’ që vinte nga Ibrahimi (a.s.). Allahu i dha atij një premtim që ishte një themel për të ardhmen. Le ta shqyrtojmë më në detaje. Ne shohim se Allahu i thotë Ibrahimit:

“Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim.
Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të të mallkojnë, te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës.”

Madhështia e Ibrahimit

Shumë njerëz sot ku jetoj unë pyesin veten nëse ekziston një Zot dhe si mund të dihet nëse Ai e zbuloi vërtet veten përmes Tevratit. Këtu para nesh është një premtim, pjesë të të cilit mund t’i verifikojmë. Fundi i kësaj shpalljeje tregon se Allahu i premtoi drejtpërdrejt Ibrahimit (a.s.) se ‘Unë do ta bëj emrin tënd të madh‘. Ne jemi në shekullin e 21-të dhe emri i Ibrahim/Abraham/Abram është një nga emrat më të njohur globalisht në histori. Ky premtim historikisht dhe me kuptimin e plotë të fjalës është bërë e vërtetë. Pas tij u emërua plani i paqes i sponsorizuar nga SHBA për vitin 2020 që ndryshon gjeopolitikën e Lindjes së Mesme, Marrëveshjet e Abrahamit. Kopja më e hershme e Taurat-it që ekziston sot është nga dorëshkrimet e mbledhura rrotë të Detit të Vdekur që datojnë në 200-100 para Krishtit. Kjo do të thotë se ky premtim, të paktën, ka qenë i shkruar që nga ajo kohë. Në atë kohë, personi dhe emri i Ibrahimit nuk ishin të njohur – vetëm për pakicën e hebrenjve që ndoqën Taurat. Por sot emri i tij është i madh, ndaj mund të verifikojmë një përmbushje që sapo ka ardhur pasi ishte shkruar, jo më parë.

Kjo pjesë e premtimit ndaj Ibrahimit ka ndodhur patjetër, siç duhet të jetë e qartë edhe për jobesimtarët, dhe kjo na jep besim edhe më të madh për të kuptuar pjesën e mbetur të këtij premtimi të Allahut ndaj Ibrahimit. Le të vazhdojmë ta studiojmë.

Bekim për ne

Përsëri, ne mund të shohim premtimin e një ‘kombi të madh’ nga Ibrahimi dhe një ‘bekim’ për Ibrahimin. Por ka edhe diçka tjetër, bekimi nuk është vetëm për Ibrahimin sepse thotë se “të gjithë popujt në tokë do të bekohen nëpërmjet teje” (dmth nëpërmjet Ibrahimit). Kjo duhet të bëjë që ju dhe unë të ulemi dhe të marrim parasysh. Sepse ju dhe unë jemi pjesë e ‘të gjithë popujve në tokë’ – pavarësisht nga feja jonë, prejardhja etnike, ku jetojmë, statusi ynë shoqëror ose çfarë gjuhe flasim. Ky premtim është për të gjithë të gjallët sot. Ky është një premtim për ju. Megjithëse fetë, prejardhja etnike dhe gjuhët tona të ndryshme shpesh i ndajnë njerëzit dhe shkaktojnë konflikte, ky është një premtim që synon të kapërcejë këto gjëra që zakonisht na ndajnë. Si? Kur? Çfarë lloj bekimi? Kjo nuk u zbulua qartë në këtë pikë, por kjo shenjë lindi një premtim që është për ju dhe mua përmes Ibrahimi (a.s.). Meqenëse e dimë se një pjesë e këtij premtimi është realizuar, mund të kemi besim se kjo pjesë tjetër që vlen për ne do të ketë gjithashtu një përmbushje të qartë dhe fjalë për fjalë – ne vetëm duhet të gjejmë çelësin për ta zhbllokuar atë.

Mund të vërejmë se kur Ibrahimi mori këtë premtim, ai iu bind Allahut dhe…

“Atëherë Abrami u nis siç i kishte thënë Zoti” (v. 4)

Map of Ibrahim's journey
Map of Ibrahim’s journey

Sa i gjatë ishte ky udhëtim për në Tokën e Premtuar? Harta këtu tregon udhëtimin e tij. Ai jetoi fillimisht në Ur (Iraku jugor sot) dhe u zhvendos në Haran (Iraku i Veriut). Ibrahimi (a.s.) më pas udhëtoi për në atë që quhej Kanaan në kohën e tij. Ju mund të shihni se ky ishte një udhëtim i gjatë. Ai do të kishte udhëtuar me deve, kalë ose gomar, kështu që do të duheshin shumë muaj. Ibrahimi la familjen e tij, jetën e tij komode (Mesopotamia në këtë kohë ishte qendra e qytetërimit), sigurinë e tij dhe gjithçka që ishte e njohur për të udhëtuar në një tokë që ishte e huaj për të. Dhe këtë, na tregon Taurati, kur ishte 75 vjeç!

Sakrificat e kafshëve si Profetët e mëparshëm

Tevrati gjithashtu na tregon se kur Ibrahimi (a.s.) mbërriti i sigurt në Kanan:

“Atëherë Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit“ (v. 7)

Një altar do të ishte aty ku, si Qabil Nuhu para tij i ofroi Allahut kurban gjaku të kafshëve. Ne shohim se ky është një model se si profetët e adhuronin Allahun.

Ibrahimi (a.s.) kishte rrezikuar kaq shumë vonë në jetën e tij për të udhëtuar në këtë tokë të re. Por duke vepruar kështu, ai iu nënshtrua Premtimit të Allahut që të jetë edhe i bekuar dhe një bekim për të gjithë popujt. Dhe kjo është arsyeja pse ai është kaq i rëndësishëm për ne. Ne vazhdojmë me Shenja 2 e Ibrahimit tjetër.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *