Skip to content
Home » Prezantimi i Zaburit

Prezantimi i Zaburit

Daudi ose Davudi (gjithashtu Davidi – a.s.) është shumë i rëndësishëm në mesin e profetëve. Profeti Ibrahim (a.s.) filloi një dispensacion të ri (dmth. mënyrën se si Allahu lidhet me njerëzit) me premtimi e pasardhësve dhe një kombi të madh – dhe më pas dhanë sakrificën e madhe. Profeti Musa (a.s.) i çliroi izraelitët nga skllavëria – përmes flijimit të Pashkës – dhe pastaj u dha atyre një ligj kështu që ata mund të jenë një komb. Por ajo që mungonte ishte një Mbret që do të sundonte në atë mënyrë që ata të merrnin bekime në vend të mallkimeve nga Allahu. Daudi (a.s.) ishte ai mbret dhe profet. Ai filloi një periudhë tjetër ungjillore – atë të mbretërve që sundonin nga Jeruzalemi.

Kush ishte Mbreti Davud (David – PBUH)?

Ju mund të shihni nga afatet kohore në Historinë e Izraelitëve, se Daudi (a.s.) jetoi rreth 1000 vjet para Krishtit, një mijë vjet pas Ibrahimit (a.s.) dhe 500 vjet pas Musait (a.s.). Daudi (a.s.) filloi si bari që kulloste delet e familjes së tij. Armiku gjigant dhe i madh i izraelitëve – Goliathi – udhëhoqi një ushtri për të pushtuar izraelitët, dhe izraelitët u dekurajuan dhe u mundën. Daudi (a.s.) megjithatë e sfidoi Goliathin dhe e vrau në betejë. Ishte aq e mrekullueshme që një djalë i ri bari mund të vriste një ushtar gjigant, saqë Daudi (a.s.) u bë i famshëm. Pastaj izraelitët vazhduan të mundnin armiqtë e tyre. Kurani na informon për këtë betejë ndërmjet Daudit (a.s.) dhe Goliathit në ajetin vijues

Me ndihmën e Allahut, ata i thyen armiqtë dhe Davudi e vrau Xhalutin. Allahu i dha atij pushtetin dhe Profecinë dhe i mësoi dituritë që deshi. Sikur Allahu të mos i ndihmonte njerëzit e mirë kundër të këqijve, bota do të ishte shkatërruar. Por Allahu është shumë Bujar me krijesat e Veta.

(Surah 2:251 – Lopa)

Fama e Dawoodit si luftëtar u rrit pas kësaj beteje. Megjithatë, ai u bë Mbret vetëm pas përvojave të gjata dhe të vështira, sepse kishte shumë armiq, si jashtë ashtu edhe midis izraelitëve, të cilët e kundërshtuan. Librat e I dhe II të Samuelit në Bibël (el Kitab) rrëfejnë këto beteja dhe fitore të Daudit (PBUH). Samueli (a.s.) ishte profeti që vajosi Daudin (a.s.) si Mbret.

Daudi (a.s.) ishte gjithashtu i famshëm si një muzikant që kompozoi këngë dhe poezi të bukura për Allahun. Kjo përmendet në suren Sad (Surah 38 – Shkronja Saad) në ajetin vijues

Ti duroje atë që thonë ata dhe kujtoje robin Tonë të fuqishëm, Davudin, që përherë i drejtohej Zotit. Ne ia nënshtruam malet që, bashkë me të, t’i luteshin Allahut, në mbrëmje dhe në mëngjes, edhe shpendët e tubuar. Të gjithë i drejtoheshin Atij. Ne ia forcuam mbretërinë dhe i dhamë mençuri e dijeni për të gjykuar.

(Surah 38:17-20 – Letra e Sad)

Këto ajete pohojnë forcën e luftëtarit të Daudit (a.s.), por edhe ‘lavderime’ të cilat ishin të bukura si këngët e zogjve për Krijuesin e tyre. Dhe si Mbret atij iu ‘dhurua’ urtësia në ‘të folur’ nga vetë Allahu. Këto këngë dhe poema të Daudit (a.s.) u regjistruan dhe përbëjnë librin e parë të Zaburit (ose Zaburit) – atë që njihet si Psalmet. Për shkak se urtësia e fjalëve të tij iu dha atij nga Allahu, këto shënime të Daudit (a.s.) ishin gjithashtu të shenjta dhe të frymëzuara si Tevrati. Kur’ani e shpjegon kështu:

Zoti yt i di më së miri ata që gjenden në qiej dhe në Tokë. Ne i kemi ngritur disa profetë mbi të tjerët dhe Davudit i kemi dhënë Zeburin.

(Surah 17:55 – Al-Isra)

Sulejmani – vazhdimi i Zaburit

Por këto shkrime të frymëzuara nuk mbaruan me Daudin (a.s.) i cili vdiq në pleqëri si Mbret. Djali dhe trashëgimtari i tij ishte Sulejmani (ose Solomon – PBUH), gjithashtu i frymëzuar nga Allahu për urtësinë e tij. Surja Sad e përshkruan kështu:

Ne i falëm Davudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm. Ai i drejtohej gjithnjë me pendesë Zotit!

(Surah 38:30 – Letra e Sad)

dhe

(Kujtoje) edhe Davudin dhe Sulejmanin, kur gjykuan mbi cështjen e fushës në të cilat kishin kullotur natën bagëtitë e disa njerëzve. Ne ishim dëshmitarë të gjykimit të tyre. Ne e bëmë Sulejmanin ta kuptonte drejtë çështjen dhe, që të dyve u dhamë mençuri e dituri. Ne i nënshtruam malet dhe shpendët që, bashkë me Davudin, të thurnin lavde (për Allahun). Ishim Ne që i bënim këto.

(Surah 21:78-79 – Profetët)

Ne i dhamë Davudit dhe Sulejmanit dituri dhe ata thanë: “Qoftë lavdëruar Allahu që na ka ngritur mbi shumicën e robërve të Tij besimtarë!

(Surah 27:15 – Milingonat)

Kështu Sulejmani (a.s.), vazhdoi t’i shtonte Zaburit libra të frymëzuar urtësie. Librat e tij quhen Fjalët e UrtaPredikuesidhe Kënga e Solomonit.

Zaburi vazhdon me profetët e tjerë

Por me vdekjen e Sulejmanit (a.s.), mbretërit pasardhës nuk e ndoqën Tauratin dhe asnjërit prej këtyre mbretërve të mëvonshëm nuk iu dhanë mesazhe të frymëzuara. Vetëm Daudi dhe Sulejmani (PBUT), nga të gjithë mbretërit e Izraelit, kishin shkrime të frymëzuara nga Allahu – ata ishin profetë dhe mbretër. Por mbretërve që ndoqën Sulejmanin, Allahu u dërgoi profetë me mesazhe paralajmëruese. Junus (ose Jonah) profeti i gëlltitur nga një peshk i madh ishte një prej këtyre profetëve (Surah 37:139-144).

Kjo vazhdoi për rreth 300 vjet – me shumë profetë të dërguar. Paralajmërimet, shkrimet dhe profecitë e tyre iu shtuan gjithashtu Librave të frymëzuar të Zaburit. Siç shpjegohet këtu, më në fund izraelitët u pushtuan dhe u dëbuan nga babilonasit në Babiloni, dhe më pas u kthyen në Jerusalem nën Kirin, themeluesin e Perandorisë Persiane. Gjatë kësaj kohe profetët vazhduan të dërgoheshin dhe të jepnin mesazhe – dhe këto mesazhe u shkruan në librat e fundit të Zaburit.

Zabur – duke parashikuar ardhjen e Masih-ut

Të gjithë këta profetë janë të rëndësishëm për ne, sepse, në mes të paralajmërimeve të tyre, ata vendosin edhe themelet për Inxhilin. Në fakt, titulli ‘Masih’ është futur nga Daudi (a.s.) herët në Zebur (pjesa e Zaburit që ai shkroi) dhe profetët e mëvonshëm profetizuan më hollësisht rreth ardhjes së Mesihut. Kjo ishte veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh dështimin e mbretërve të mëvonshëm për të ndjekur Tauratin dhe dështimin e izraelitëve për t’iu bindur Komandat.

Premtimi, shpresa dhe malli i ardhjes së Mesihut u profetizua në kontekstin e dështimeve të njerëzve të asaj dite. Si profetë ata e shikonin të ardhmen, ashtu si Musai (a.s.) kishte kërkuar në Tevrat. Dhe këto profeci na flasin në ditët tona moderne për ata prej nesh që gjithashtu kanë dështuar të jetojnë në mënyrën e duhur që ne e dimë se duhet. Masih do të ishte një fener shprese në mes të dështimit.

Si e shikonte dhe e përdorte Isa el Masih (PBUH) Zaburin

Në fakt, vetë profeti Isa al Masih përdori Zaburin për t’i ndihmuar shokët dhe ndjekësit e tij të kuptonin Inxhilin dhe rolin e Masih-ut. Bëhet fjalë për Isain se

Dhe, duke u nisur nga Moisiu dhe nga të gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet e zërit që i takon atij.

Luka 24:27

Fraza ‘dhe të gjithë profetët’ u referohet këtyre profetëve të Zaburit që pasuan Teuratin e Musait (PBU). Isa el Masih (PBUH) donte që shokët e tij të kuptonin se si Zaburi mësonte dhe profetizonte për të. Isa el Masih (PBUH) më pas vazhdoi t’i mësonte ata duke:

Pastaj u tha atyre: “Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju: se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Moisiut, në profetët dhe në psalmet.” Atëherë ua hapi mendjen, që të kuptonin Shkrimet, … 

Luka 24:44-45

Kur i referohet këtu ‘profetët dhe Psalmet‘ do të thotë libri i parë i Zaburit që shkroi Daudi (Zeburi) dhe më pas librat e mëvonshëm që u përfshinë (‘Profetët’). Isa al Masih (PBUH) kishte nevojë për ‘ tiu hapur mendjen e tyre“dhe vetëm atëherë ata do të jenë në gjendje “ kuptojnë shkrimet e shenjta” (dmth. Librat e Frymëzuar të Teuratit dhe Zaburit). Qëllimi ynë në serinë e ardhshme të artikujve është të ndjekim atë që tregoi Isa al Masih (PBUH) nga këta libra, në mënyrë që edhe ne të mund të hapim mendjet tona dhe pastaj ta kuptojmë Inxhilin.

Daudi (PBUH) dhe Profetët e Zaburit në një afat kohor historik

Imazhi më poshtë përmbledh shumicën (por jo të gjithë pasi nuk ka vend për të gjithë) nga këta profetë. Gjerësia e shufrave tregon jetëgjatësinë e secilit profet në veçanti. Kodi i ngjyrave të Afatit Kohor ndjek statusin e izraelitëve në të njëjtën mënyrë si kur ne ndoqi historinë e tyre nga bekimet dhe mallkimet e Musait.

Afati Historik i Profetit Davud (PBUH) dhe disa profetëve të tjerë të Zaburit

Ne vazhdojmë në Zabur duke parë profecinë që vjen biri i virgjëreshës.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *