Skip to content
Home » Masih i Reveluar – duke Mësuar me Autoritet

Masih i Reveluar – duke Mësuar me Autoritet

Surja Al-‘Alak (Surah 96 ​​- Ngulçimi) na tregon se Allahu na mëson gjëra të reja që nuk i dinim më parë.

Është Ai që ua mësoi pendën. Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte. (Surah Al-‘Alaq 96:4-5)

Surja Ar-Rum (Surah 30 – Romakët) shpjegon më tej se Allahu e bën këtë duke u dhënë mesazhe Profetëve në mënyrë që ne të kuptojmë se ku jemi në gabim nga adhurimi i vërtetë i Zotit.

A mos vallë Ne u kemi dërguar atyre shpallje, që u flet për idhujt që m’i shoqëronin Mua (në adhurim)? (Surah Ar-Rum 30:35)

Këta profetë kanë autoritet nga Perëndia për të na zbuluar se ku janë shoqëritë tona të gabuara me Perëndinë, qoftë në mendimet, të folurit apo sjelljen tonë. Profeti Isa el Masih PBUH ishte një mësues i tillë dhe kishte autoritet unik për të ekspozuar edhe mendimet tona të brendshme në mënyrë që ne të largoheshim nga çdo gabim brenda. Ne e shikojmë këtë këtu. Pastaj shikojmë shenjën e autoritetit të tij dhënë nëpërmjet mrekullive të shërimit.

Pasi Isa el Masih (a.s.) u tundua nga shejtani (Iblisi) ai filloi të shërbejë si profet duke mësuar. Mësimi i tij më i gjatë i regjistruar në Inxhil quhet Predikimi në Mal. Mund ta lexoni të plotë Predikimi në Mal këtu. Ne japim pikat kryesore më poshtë, dhe më pas bëjmë një lidhje me mësimin e Isa el-Masih me atë që Profeti Musa i parashikuar në Tevrat.

Isa el Masih (PBUH) mësoi si vijon:

Ju keni dëgjuar se u tha të jetë: “Mos vrisni”; dhe: “Kushdo që vret do t’i nënshtrohet gjyqit”; 22 por unë po ju them: “Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t’i nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë vëllait të vet: “Rraka,” do t’i nënshtrohet sinedrit; dhe kush do t’i thotë: “Budalla,” do t’i nënshtrohet zjarrit të Gehenës.

23 Nëse ti, pra, po paraqet ofertën tënde te altari, dhe atje kujtohesh se yt vëlla ka diçka kundër teje, 24 lëre atje ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllanë tënd; pastaj kthehu dhe paraqite ofertën tënde.

25 Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë te rojtari dhe ti të futesh në burg. 26 Në të vërtetë të them se nuk do të da-lësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit.

Tradhti bashkëshortore

27 ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: “Mos shkel kurorën”. 28 Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. 29 Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehenën gjithë trupi yt; 30 dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehena gjithë trupi yt.

Divorc

31 Qe thënë gjithashtu: “Kush e lë gruan e tij, le t’i ketë letrën e ndarjes”. 32 Por unë po ju them: Kushdo që e përzë gruan e tij, me përjashtim të rastit të kurvërisë, e bën atë të shkelë kurorën; dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, shkel kurorën.

Betimet

33 Keni dëgjuar gjithashtu se të lashtëve u qe thënë: “Mos bëj betim të rremë; por plotëso premtimet për të cilat je betuar para Zotit”.34 Por unë po ju them: “Mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë,35 as për tokën, sepse është stol i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i Mbretit të madh. 36 Mos u beto as për kokën tënde, sepse nuk ke fuqi të zbardhësh ose të nxish qoftë edhe një fije floku; 37 Por fjala jote të jetë: Po, po; jo, jo; gjithçka më tepër vjen nga i ligu.

Sy për sy

38 Ju keni dëgjuar se qe thënë: “Sy për sy dhe dhëmb për dhëmb”. 39 Por unë po ju them: Mos i rezisto të ligut; madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën, 40 dhe në qoftë se dikush do të të nxjerrë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. 41 Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëji dy me të. 42 Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo t’i japësh atij që të kërkon hua.

Dashuria për armiqtë

43 Ju keni dëgjuar se qe thënë: “Duaje të afërmin tënd dhe urreje armikun tënd”. 44 Por unë po ju them: “Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin, 45 për të qenë bij të Atit tuaj, që është në qiej, sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijtë, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. 46 Sepse, po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit? 47 Dhe nëse përshendetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit? 48 Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj, që është në qiej.” (Mateu 5:21-48)

Mesihu dhe predikimi në mal

Ju mund të shihni se Isa al Masih (a.s.) mësoi me formën “Ju keni dëgjuar se është thënë … Por unë ju them …”. Në këtë strukturë ai citon fillimisht nga Teurati, dhe më pas e shtrin fushën e urdhrit në motive, mendime dhe fjalë. Isa el Masih mësoi duke marrë urdhra të rrepta të dhëna nga Profeti Musa (a.s.) dhe i bëri ato edhe shumë më e vështirë për t’u bërë!

Por ajo që është gjithashtu e jashtëzakonshme është mënyra se si ai i shtrin urdhrat e Tevratit. Ai e bën këtë bazuar në autoritetin e tij. Ai thotë thjesht ‘Por unë po ju them…’ dhe me këtë e rrit hapësirën e komandës. Kjo është një gjë që ishte shumë unike në lidhje me mësimet e profetit. Siç thotë Inxhili kur e kishte mbaruar këtë predikim

Tani kur Jezusi i mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij, sepse ai i mësonte, si një që ka autoritet dhe jo si skribët. (Mateu 7:28-29)

Në të vërtetë, Isa el Masih (a.s.) mësoi si një që kishte autoritet të madh. Shumica e profetëve ishin thjesht të dërguar që përcillnin një mesazh nga Allahu, por këtu ishte ndryshe. Pse mund ta bënte këtë Isa al Masih? Si ‘Masih’ të cilën e pamë këtu ishte një titull i dhënë në Zabur të një të ardhmeje, ai kishte autoritet të madh. Psalmi 2 i Zaburit, ku Titulli i ‘Masih’ u dha për herë të parë e përshkroi Allahun duke i folur Mesihut në mënyrën vijuese

Dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbarë dheun si zotërim tëndin. (Psalmet 2:8)

Masih-ut iu dha autoriteti mbi kombet, madje deri në fund të tokës. Pra, si Masih, Isa kishte autoritetin për të dhënë mësim në mënyrën si bënte ai.

Profeti dhe predikimi në mal

Në fakt, siç e pamë këtu, në Teurat, profeti Musa (a.s.) kishte parashikuar ardhjen e ‘Profetit’, i cili do të vihej re në mënyrën se si mësonte kishte shkruar Musai

…do të vë në gojën e tij fjalët e mia, dhe ai do t’u thotë atyre të gjitha ato që unë do t’i urdhëroj. Dhe do të ndodhë që në se dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thotë në emrin tim, unë do t’i kërkoj llogari. (Ligji i Përtërirë 18: 18-19)

Në mësimin e mënyrës që e bëri, Isa po ushtronte autoritetin e tij si Masih dhe po përmbushte profecinë e Musait për Profetin e ardhshëm, i cili do të mësonte me autoritet të madh. Ai ishte edhe Mesih edhe Profeti.

Ti dhe unë dhe Predikimi në Mal

Nëse e studioni me kujdes këtë Predikimi në Mal për të parë se si duhet të bindeni, atëherë ndoshta jeni të hutuar. Si mund t’i jetojë dikush këto lloj urdhërimesh që u drejtohen zemrave dhe motiveve tona? Cili ishte qëllimi i Isa al Masih-ut me këtë predikim? Përgjigjen mund ta shohim nga fjalia e tij përmbyllëse.

Jini, pra, të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj, që është në qiej.” (Mateu 5:48)

Vini re se ky është një komandë, jo një sugjerim. Kërkesa e tij është që ne të jemi perfekt! Pse? Sepse Zoti është i përsosur dhe nëse duam të jemi me Të në Parajsë nuk duhet të bëjmë asgjë më pak se e përsosura. Ne shpesh mendojmë se ndoshta thjesht më shumë të mira sesa vepra të këqija – kjo do të jetë e mjaftueshme. Por sikur të ishte kështu, dhe Allahu të na lejonte të hynim në Xhenetin e Tij, ne do ta shkatërronim përsosmërinë e Xhenetit dhe do ta kthenim atë në rrëmujën që kemi në këtë botë. Është epshi, lakmia, zemërimi që na shkatërron jetën sot këtu. Nëse shkojmë në Parajsë duke u mbajtur ende pas atij epshi, lakmi dhe zemërim, atëherë ajo Parajsë do të bëhet shpejt si kjo botë – plot me probleme të bëra nga ne.

Në fakt, shumica e mësimeve të Isa al Masih-ut përqendroheshin në zemrat tona të brendshme dhe jo në ceremoninë e jashtme. Mendoni se si, në një mësim tjetër, ai përqendrohet te zemrat tona të brendshme.

Tha akoma: “Ajo që del nga njeriu, e bën atë të ndotur. Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallallëku.  Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriut.” (Marku 7:20-23)

Pra, pastërtia brenda nesh është shumë e rëndësishme dhe standardi i kërkuar është perfeksioni. Allahu do ta lejojë vetëm ‘të përsosurin’ në parajsën e tij të përsosur. Por edhe pse kjo mund të tingëllojë mirë në teori, ngre një problem të madh: Si do të futemi në këtë Parajsë nëse nuk jemi të përsosur? Pamundësia e plotë që ne të jemi mjaftueshëm të përsosur mund të na bëjë të dëshpërohemi.

Por kjo është ajo që ai dëshiron! Kur dëshpërohemi për të qenë ndonjëherë mjaftueshëm të mirë, kur ndalojmë së besuari në meritat tona, atëherë bëhemi ‘të varfër në shpirt’. Dhe Isa el Masih, duke e nisur gjithë këtë Hutbe, tha:

Lum skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. (Mateu 5:3)

Fillimi i urtësisë për ne është të mos i hedhim poshtë këto mësime si të mos zbatohen për ne. Ato bëjnë! Standardi është te ‘Bëhu perfekt‘. Ndërsa e lëmë atë standard të zhytet në ne dhe e kuptojmë se nuk jemi të aftë për këtë, atëherë ne po fillojmë në Rrugën e Drejtë. Ne fillojmë në këtë Rrugë të Drejtë sepse, duke njohur pamjaftueshmërinë tonë, ne mund të jemi më të gatshëm për ta bërë këtë duke pranuar ndihmën sesa nëse mendojmë se mund ta bëjmë atë me meritat tona.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *