Skip to content
Home » Nga Kurani: Meshqerra

Nga Kurani: Meshqerra

Surja 2:67-73 (Lopa)

Dhe mbani mend që Moisiu i tha popullit të tij: “Perëndia urdhëron që të bëni kurban një mëshqerrë”. Ata thanë: “A na bën për të qeshur?” Ai tha: “Zoti më ruaj nga të qenit injorant (budalla)!”

Ata thanë: “Lutju për ne Zoti ynë që të na sqarojë se çfarë (mëshqerre) është ajo!” Ai tha; “Ai thotë: Mëshqerra nuk duhet të jetë as shumë e vjetër e as shumë e re, por e moshës së mesme. Tani bëni atë që ju urdhërohet!”

Ata thanë: “Lutju për ne Zoti ynë që të na sqarojë ngjyrën e saj”. Tha: “Ai tha: Mëshqerrë me ngjyrë pjellore, e pastër dhe e pasur në ton, admirimi i shikuesve!”

Ata thanë: “Lutju për ne Zoti ynë që të na sqarojë se çfarë është ajo: Për ne të gjitha mëshqerrat janë njësoj. Ne vërtet dëshirojmë udhëzim, nëse do Allahu”.

Ai tha: “Ai thotë: Mëshqerrë e pa trajnuar për të punuar tokën apo për të ujitur arat, e shëndoshë dhe pa të meta”. Ata thanë: “Tani e solle të vërtetën”. Pastaj e ofruan si kurban, por jo me vullnet të mirë.

Mbani mend se vratë një njeri dhe u grindët mes jush për krimin: Por Perëndia do të nxirrte atë që e kishit fshehur.

Pra, Ne thamë: “Goditni (trupin) me një pjesë të (mëshqerrës)”. Kështu Zoti i ngjall të vdekurit dhe jua tregon shenjat e Tij, ndoshta ju mund ta kuptoni.