Skip to content
Home » Inxhili i korruptuar! Çfarë thotë Kurani?

Inxhili i korruptuar! Çfarë thotë Kurani?

Unë kam shumë miq myslimanë. Dhe për shkak se unë jam gjithashtu një besimtar në Allahun (Zotin), dhe një ndjekës i Inxhilit (Ungjillit), zakonisht kam biseda të rregullta me miqtë e mi muslimanë rreth besimeve dhe besimit. Në një kuptim real, ne kemi kaq shumë të përbashkëta. Megjithatë, pothuajse pa përjashtim në bisedat e mia dëgjoj pretendimin se Inxhili (dhe zaburi dhe Teurati që përbëjnë el kitab = Bibla) është i korruptuar, ose është ndryshuar, kështu që mesazhi që lexojmë sot është i degraduar dhe plot gabime nga ajo që fillimisht u frymëzua dhe u shkrua nga profetët dhe dishepujt e Allahut. Tani kjo është një ankesë e rëndësishme, pasi do të thotë se ne nuk mund t’i besojmë Biblës siç lexohet sot për të zbuluar të vërtetën e Allahut. Kam lexuar dhe studiuar Biblën (al kitab) dhe përkthimin në anglisht të Kuranit të Shenjtë, dhe kam filluar të studioj Sunetin. Ajo që më duket befasuese është se këtë qëndrim kundër Biblës, edhe pse kaq i zakonshëm sot, nuk e gjej atë në Kur’an. Në fakt, më habiti se sa seriozisht e merr Kur’ani i Shenjtë Biblën. Dua të tregoj shkurt se çfarë dua të them. (Në anglisht unë përdor përkthimin e Jusuf Aliut të Kuranit të Shenjtë)

Çfarë thotë Kurani për Biblën (el Kitab)

Thuaj (o Muhamed): “O ithtarët e Librit! Nuk do të keni asgjë në vijë, derisa t’i përmbaheni Teuratit e Ungjillit dhe asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj (Kurani). Ajo që të është shpallur ty nga Zoti yt, do t’ua shtojë shumicës së tyre mosbindjen dhe mohimin. Surah 5:68 Al-Ma’idah (Përhapja e Tavolinës) (Shih gjithashtu 4:136)

Po, (fjala vjen) nëse je në dyshim për këtë që të zbritëm ty (për ngjarjet e pejgamberëve), atëherë pyeti ata që lexojnë librin para teje. Ty të erdhi nga Zoti yt e vërteta, pra, mos u bë prej atyre që dyshojnë. Surah 10:94 Yunus (Jonah)

Vërej se kjo deklaron se shpallja e dhënë ‘Ithtarëve të Librit’ (të krishterëve dhe çifutëve) erdhi nga Allahu. Tani miqtë e mi muslimanë thonë se kjo vlen vetëm për zbulesën origjinale të dhënë, por meqenëse origjinali është korruptuar, ai nuk vlen për shkrimet e sotme. Por ajeti i dytë flet për ata që ‘kanë lexuar’ (në kohën e tashme dhe jo në kohën e shkuar si në ‘kishin lexuar’) Biblën. Nuk bëhet fjalë për shpalljen origjinale, por për shkrimet e shenjta nga koha kur u shpall Kur’ani. Kjo iu shpall Profetit Muhamed (a.s) gjatë një periudhe vitesh rreth vitit 2 pas Krishtit Pra, ky pasazh miraton Biblën (Tevrat, Zabur dhe Inxhil) siç ekzistonte në vitin 600 pas Krishtit Pasazhe të tjera janë të ngjashme. Merrni parasysh:

Ne as para teje nuk dërguam tjetër, përveç burra, të cilëve u dhamë shpallje. Ju (idhujtarë) pyetni pra dijetarët (e Tevratit e të Inxhilit) nëse ju nuk dini Surah 16:43 An-Nahl (Bleta)

Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve, u kemi shpallur; andaj, pyetni njerëzit e shkrimeve (të mëparshme), nëse ju nuk dini! Surah 21:7 Al-Anbya (Profetët)

Këto flasin për apostujt që i paraprinë Profetit Muhamed (a.s.). Por, më e rëndësishmja, ato pohojnë se mesazhet e dhëna nga Zoti për këta apostuj/profetë ishin ende në zotërim (në vitin 600 pas Krishtit) nga ndjekësit e tyre. Shpallja siç u dha fillimisht nuk ishte korruptuar nga koha e Profetit Muhamed (a.s.).

Kurani i Shenjtë thotë se Fjalët e Allahut nuk mund të ndryshohen

Por në një kuptim më të fortë, edhe mundësia e korrupsionit/ndryshimit të al kitabit nuk mbështetet nga Kurani i Shenjtë. Mbani në mend Maida 5:68 (Ligji … Ungjilli … është zbulesë që ka ardhur nga Zoti), dhe merrni parasysh sa vijon:

Edhe para teje (o Muhamed!), shumë të dërguar janë mohuar, por ata e kanë duruar mohimin dhe lëndimin (që kanë pësuar), derisa u ka ardhur ndihma Jonë, sepse askush nuk mund t’i ndryshojë vendimet e Allahut. Ti tashmë ke dëgjuar për ata të dërguar. Surah 6:34 Al-An’am (Bagëtia)

Të përkryera janë fjalët e Zotit tënd në vërtetësi dhe drejtësi; fjalët e Tij askush nuk mund t’i ndryshojë. Ai dëgjon çdo gjë dhe di çdo gjë. Surah 6:115 Al-An‘am (Bagëtia)

Ata i pret lajmi i mirë në këtë jetë dhe në tjetrën. S’ka ndryshim në fjalët e Allahut; kjo është fitorja madhështore. Surah 10:64 Yunus (Jonah)

Lexo çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd! Nuk ka kush që mund t’i ndryshojë fjalët e Tij…  Surah 18:27 Al-Kahf (Shpella)

Pra, nëse pajtohemi se profetëve para Muhamedit (a.s.) iu dha shpallja nga Allahu (siç tha Maida 5:68-69), dhe meqë këto pasazhe, shumë herë më shumë, thonë shumë qartë se askush nuk mund t’i ndryshojë Fjalët e Allahut, si atëherë mund të besohet se fjalët e Teuratit, Zaburit dhe Inxhilit (dmth. el kitab = Bibla) janë korruptuar apo ndryshuar nga njerëzit? Do të kërkonte një mohim të vetë Kuranit për të besuar se Bibla është korruptuar ose ndryshuar.

Në fakt, kjo ide e gjykimit të llojeve të ndryshme të shpalljeve nga Zoti si më të mira ose më të këqija se të tjerat, megjithëse besohet gjerësisht, nuk mbështetet në Kur’an.

Thoni: “Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve (Kuranin), në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut, Jakubit dhe Esbatëve (bijve të Jakubit), në atë që i është dhënë Musait e Isait dhe në atë që u është dhënë profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrfarë dallimi midis tyre dhe vetëm Allahut i përulemi”. Surah 2:136 Al-Baqarah (Lopa) (See also 2:285).

Pra, nuk duhet të ketë dallim në mënyrën se si i trajtojmë të gjitha shpalljet. Kjo duhet të përfshijë studimin tonë për to. Me fjalë të tjera, ne duhet të studiojmë të gjithë Librat. Në fakt, unë i nxis të krishterët të studiojnë Kur’anin, ashtu siç i nxis muslimanët të studiojnë Biblën.

Studimi i këtyre librave kërkon kohë dhe guxim. Do të ngrihen shumë pyetje. Me siguri edhe pse ky është një përdorim i vlefshëm i kohës sonë këtu në tokë – për të mësuar nga të gjithë librat që kanë reveluar profetët. E di që për mua, megjithëse më është dashur kohë dhe guxim për të studiuar të gjithë Librat e Shenjtë dhe më ka ngritur shumë pyetje në mendjen time, ka qenë një përvojë shpërblyese dhe kam ndjerë bekimin e Allahut mbi mua në të. Shpresoj se do të vazhdoni të eksploroni disa nga artikujt dhe mësimet në këtë faqe interneti. Ndoshta një vend i mirë për të filluar është artikulli mbi atë që hadithet dhe Profeti Muhamed (a.s.) menduan dhe përdorën Teurat, Zabur dhe Inxhil (librat që përbëjnë al kitab = Biblën). Lidhja për këtë artikull është këtu. Nëse keni një interes shkencor se si përcaktohet besueshmëria e të gjithë librave të lashtë dhe nëse Bibla konsiderohet e besueshme apo e korruptuar nga kjo pikëpamje shkencore, shihni artikullin këtu.

Mësoni Tevratin duke filluar nga fillimi i tij me Shenjën e Ademit.

Klikoni këtu për të lexuar këtë artikull në arabisht

Lexoni këtë artikull në frëngjisht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *