Skip to content
Home » Sa na duhet për t’iu bindur Ligjit?

Sa na duhet për t’iu bindur Ligjit?

  • by

Ndonjëherë më pyesin nëse vërtet Allahu pret dhe kërkon bindje 100%. Ne mund të diskutojmë për këtë mes njerëzve, por në të vërtetë kësaj pyetjeje do t’i përgjigjet Allahu, jo ne, kështu që unë thjesht kam zgjedhur vargje nga Teurati që na tregojnë se deri në çfarë mase kërkohet dhe pritet bindja ndaj Ligjit. Ato janë më poshtë. Vini re sa vargje dhe sa të qarta janë ato. Vargjet janë plot me fraza si ‘ndiqni me kujdes’, ‘TË GJITHA urdhrat’, ‘Me gjithë zemrën tuaj’, ‘urdhëron gjithmonë’, ‘gjithçka’, ‘Të gjitha dekretet’, ‘bindeni plotësisht’, ‘të gjitha fjalët’, ‘dëgjoni të gjithëve”.

Ky standard i bindjes 100% nuk ​​ndryshon kurrë me profetët e mëvonshëm. Isa el Masih (a.s.) në Inxhil mësoi se:

17 “Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk erdha për t’i shfuqizuar, po për t’i plotësuar. 18 Sepse në të vërtetë ju them: Deri sa qielli dhe toka, të kalojnë asnjë jotë a asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësohet gjithçka. 19 Ai, pra, që do të shkelë një nga këto urdhërime më të vogla, dhe do t’u ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve; kurse ai që do t’i vërë në praktikë dhe do t’ua mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve.(Mateu 5:17-19)

Dhe profeti Muhamed (a.s.) në hadith ka thënë

Transmetohet nga Abdullah Ibn Umeri: “Erdhën një grup çifutësh dhe e ftuan të Dërguarin e Allahut (a.s.) në Kuf. … Ata thanë: ‘Ebul Kasim, një nga burrat tanë ka kryer kurvëri me një grua; prandaj gjyko mbi ta’. Ata vendosën një jastëk për të Dërguarin e Allahut (a.s.) i cili u ul mbi të dhe tha: “Sillni Tevratin”. Më pas u soll. Pastaj e tërhoqi jastëkun nga poshtë dhe vendosi Tevratin mbi të duke thënë: “Unë besova në ty dhe në Atë që të shpalli ty”. Sunen Ebu Davud Libri 38, nr. 4434:

Dhe kjo ka vetëm kuptim. Allahu po përgatit Xhenetin – dhe ky është një vend i përsosur dhe i shenjtë – ku është Ai. Nuk do të ketë polici, ushtri, brava – dhe të gjitha letrat me vlerë që kemi sot për të mbrojtur veten nga mëkatet e njëri-tjetrit. Prandaj do të jetë parajsë. Por që ai të mbetet një vend i përsosur, mund të hyjnë vetëm njerëz të përsosur – ata që ndjekin komandat ‘të gjitha’ ‘gjithmonë’, ‘plotësisht’ dhe ‘në gjithçka’.

Ja çfarë thotë Teurati për shkallën e bindjes ndaj Ligjit që kërkohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home » Sa na duhet për t’iu bindur Ligjit?

Sa na duhet për t’iu bindur Ligjit?

  • by

Sometimes I am asked if Allah really expects and demands 100% obedience.  We can argue about this between humans but really this question will be answered by Allah, not by us, so instead I have simply picked out verses from Taurat that tell us to what extent obedience to the Law is required and expected.  They are below.  Notice how many verses and how clear they are.  The verses are full of phrases like ‘carefully follow’, ‘ALL commands’, “All your heart”, “commands always”, “everything”, “All decrees”, “fully obey”, “all the words”, “listen to all”.

This standard of 100% obedience never changes with the later prophets.  Isa al Masih (PBUH) in the Injil taught that:

17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. 19 Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.(Matthew 5:17-19)

And the prophet Muhammad (PBUH) in the haddith said

Narrated Abdullah Ibn Umar: ..A group of Jews came and invited the Apostle of Allah (PBUH) to Quff. …  They said: ‘AbulQasim, one of our men has committed fornication with a woman; so pronounce judgment upon them’. They placed a cushion for the Apostle of Allah (PBUH) who sat on it and said: “Bring the Torah”. It was then brought. He then withdrew the cushion from beneath him and placed the Torah on it saying: “I believed in thee and in Him Who revealed thee.”  Sunan Abu Dawud Book 38, No. 4434:

And this only makes sense.  Allah is preparing Paradise – and this is a perfect and holy place – where He is.  There will be no police, no armies, no locks – and all the other securities we have today to protect ourselves from the sins of each other.  That is why it will be paradise.  But for it to remain a perfect place, only perfect people can enter – those who follow ‘all’ commands ‘always’, ‘fully’, and ‘in everything’.

Here is what the Taurat says about the extent of obedience to the Law that is required.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *